Algemene Voorwaarden

Overeenkomst Horecabaas.nl – Opdrachtgevers

Partijen

Deze overeenkomst wordt gesloten tussen HB17 ZZP B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (4461 CT) Goes aan de Beestenmarkt 16, hierna te noemen Horecabaas.nl, en ondernemingen en organisaties (hierna te noemen “Opdrachtgevers”) die staan ingeschreven op www.horecabaas.nl.

Definities

Project: tijdelijke werkzaamheden bij een van de ingeschreven Opdrachtgevers op Horecabaas.nl. ZZP’er: zelfstandige professional, ingeschreven op Horecabaas.nl. Opdrachtgever: onderneming of organisatie, ingeschreven op Horecabaas.nl. Overeenkomst van opdracht: de modelovereenkomst van opdracht die wordt gesloten tussen Opdrachtgever en ZZP’er voor de uitvoering van een Project. Platform: de faciliteiten voor ZZP’ers en Opdrachtgevers op de website www.horecabaas.nl. Gebruikersovereenkomst: de onderhavige overeenkomst welke betrekking heeft op het gebruik van het Platform door Opdrachtgever; Profiel: de door ZZP’ers en Opdrachtgevers aan te maken persoonlijke pagina op het Platform.

Artikel 1. Dienstverlening Horecabaas.nl en gebruik Platform

1.1 Diensten

Horecabaas.nl biedt de volgende mogelijkheden op het Platform aan: Het aanmaken van een Profiel door zowel ZZP’ers als Opdrachtgevers; Het plaatsen van Projecten door Opdrachtgevers; Het leggen van contact tussen Opdrachtgevers en ZZP’ers voor de uitvoering van een Project; De complete facilitering van de uitvoering van een Project, waaronder het beschikbaar stellen van de Overeenkomst van opdracht, de goedkeuring van gewerkte uren, de facturatie van gewerkte uren en de voorfinanciering door middel van factoring van de te verzenden facturen.

1.2 Aanmelding en gebruik Platform

Horecabaas.nl biedt Opdrachtgever de mogelijkheid het Platform te gebruiken en hierop een Profiel aan te maken. De inhoud van het Profiel welke door Opdrachtgever op het Platform wordt geplaatst valt niet onder de verantwoordelijkheid van Horecabaas.nl. Horecabaas.nl is gerechtigd om de inhoud daarvan te wijzigen en/of aan te passen ten behoeve van de juistheid of volledigheid.

Artikel 2. Project

Middels de daartoe beschikbaar gestelde tool op het Platform kan Opdrachtgever een of meerdere Project(en) plaatsen. Na plaatsing kunnen ZZP’ers het Project zien en kunnen zij zich hierop intekenen. Opdrachtgever kiest vervolgens met welke ZZP’er het Project uitgevoerd wordt. Het Project zal op de website van Horecabaas.nl te zien blijven voor ZZP’ers totdat het Project daadwerkelijk van start gaat of totdat Opdrachtgever besluit om het Project te annuleren. Indien er tussen Opdrachtgever en ZZP’er nog geen Overeenkomst van opdracht tot stand is gekomen kan Opdrachtgever het Project te allen tijde van het Platform verwijderen.

Artikel 3. Overeenkomst van opdracht

3.1 Modelovereenkomst

Horecabaas.nl stelt een modelovereenkomst van opdracht voor de uitvoering van een Project beschikbaar. Dit betreft een Overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en ZZP’er. Horecabaas.nl is uitdrukkelijk geen partij bij deze Overeenkomst van opdracht. Het staat Opdrachtgever vrij de inhoud van de Overeenkomst van opdracht te wijzigen. Horecabaas.nl wijst Opdrachtgever daarbij echter wel op de mogelijke risico’s op grond van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) die een wijziging van de modelovereenkomst voor Opdrachtgever en ZZP’er met zich mee kan brengen. Horecabaas.nl kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor eventuele schade als gevolg van aangebrachte wijzigingen in de modelovereenkomst.

3.2 Maximaal aantal uren op jaarbasis

ZZP’ers kunnen maximaal 660 uren per jaar ingezet worden bij een en dezelfde Opdrachtgever. Hiermee wordt voldaan aan de vereiste van de Belastingdienst dat een ZZP’er tenminste bij drie Opdrachtgevers per jaar ingezet kan worden.

Artikel 4. Accordering uren en factoring

4.1 Accordering gewerkte uren

ZZP’er zal wekelijks de in die periode gewerkte uren invullen middels de daarvoor beschikbaar gestelde tool op het Platform. Opdrachtgever dient de opgegeven uren binnen 7 dagen nadat ZZP’er de uren heeft opgegeven te controleren en te accorderen. Indien de opgegeven uren niet akkoord zijn, dient Opdrachtgever dit -voorzien van een duidelijke onderbouwing- eveneens binnen 7 dagen nadat de uren zijn opgegeven via de hiervoor genoemde tool kenbaar te maken. Indien de uren door Opdrachtgever niet binnen 7 dagen zijn geaccordeerd of zijn afgewezen, wordt Opdrachtgever geacht ingestemd te hebben met de juistheid van de door ZZP’er opgegeven uren. Eventuele onjuistheden in de door ZZP’er opgegeven uren komen alsdan voor rekening van Opdrachtgever.

4.2 Annuleringsbeleid

Zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer kunnen zonder samenspraak de shift 72 uur voor aanvang annuleren. Als de opdrachtgever binnen 72 uur voor aanvang van de shift wil annuleren dan heeft de aangenomen zzp’er recht op 50 % van de opdrachtsom. Opdrachtsom = (afgesproken uurtarief x afgesproken opdrachturen – pauze). Tevens wordt de gebruikersvergoeding van €2,95 over de ingediende uren automatisch gefactureerd en geïncasseerd via HB Diensten.

4.3 Facturering

Na accordering van de gewerkte uren of na afloop van de onder artikel 4.1 genoemde termijn zal middels het Platform uit naam van ZZP’er automatisch een factuur aan Opdrachtgever verzonden worden.

4.4 Factoring

Gelijktijdig met de verzending van de onder artikel 4.3 genoemde factuur draagt ZZP’er de factuur middels cessie over aan een factoringmaatschappij. Opdrachtgever stemt in met de overdracht van de facturen van ZZP’er aan een factoringmaatschappij.

Artikel 5. Vergoeding diensten Horecabaas.nl

5.1 Vergoeding

Voor iedere tussen Opdrachtgever en ZZP’er via het Platform gesloten Overeenkomst van opdracht, is Opdrachtgever een vergoeding van € 2,95 exclusief BTW per gewerkt uur aan Horecabaas.nl verschuldigd. Deze vergoeding is verschuldigd voor het gebruik van de diensten van het Platform zoals genoemd onder artikel 1.1.

5.2 Facturering en betaling

Horecabaas.nl zal wekelijks aan Opdrachtgever een factuur verzenden voor het aantal in die betreffende week door ZZP’er bij Opdrachtgever gewerkte uren, vermenigvuldigd met de in artikel 5.1 genoemde vergoeding. Facturen van Horecabaas.nl dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na factuurdatum middels automatische incasso voldaan te worden. Opdrachtgever stemt in met de overdracht van de facturen door Horecabaas.nl aan de factoringmaatschappij HB Diensten B.V. te Goes. Bij niet-tijdige betaling (bijvoorbeeld in verband met stornering of onvoldoende saldo) is Opdrachtgever aan Horecabaas.nl een vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten welke gesteld worden op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50,=.

Artikel 6. Het aangaan van overeenkomsten met ZZP’er buiten Horecabaas.nl om

Indien Opdrachtgever direct of indirect een overeenkomst van opdracht, een arbeidsovereenkomst of een andersoortige arbeidsverhouding met ZZP’er zonder gebruikmaking van het Platform wenst aan te gaan, zal Opdrachtgever dit direct schriftelijk aan Horecabaas.nl melden. Opdrachtgever is alsdan een vergoeding ad € 1.947,00 exclusief BTW aan Horecabaas.nl verschuldigd, minus de reeds op grond van artikel 5 door Horecabaas.nl aan Opdrachtgever voor de betreffende ZZP’er in rekening gebrachte bedragen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Horecabaas.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor: de juistheid van door ZZP’er op het Platform geplaatste informatie; de eventuele aansprakelijkheid op grond van geldende wet- en regeling, zoals de Wet DBA en de Wet Ketenaansprakelijkheid; de kwaliteit van door ZZP’er uitgevoerde werkzaamheden; enigerlei schade voortvloeiende uit de uitvoering van de Overeenkomst van opdracht; enigerlei schade of kosten ontstaan uit het wijzigen, niet vervullen, verwijderen of annuleren van een Project; betalingen betrekking hebbende op de uitvoering van de Overeenkomst van opdracht.

Artikel 8. Beëindiging gebruik Platform

Zowel Horecabaas.nl als Opdrachtgever hebben te allen tijde het recht het Profiel van Opdrachtgever op het Platform te verwijderen en deze Gebruikersovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder opgaaf van reden en zonder dat de ander aansprakelijk kan worden gesteld voor de eventuele dientengevolge geleden schade.

Artikel 9. Recht- en forumkeuze

Op deze Gebruikersovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze Gebruikersovereenkomst kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg, aanhangig gemaakt worden.

Overeenkomst Horecabaas.nl – ZZP’ers

Partijen

Deze overeenkomst wordt gesloten tussen HB17 ZZP B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (4461 CT) Goes aan de Beestenmarkt 16, hierna te noemen Horecabaas.nl, en zelfstandige professionals (hierna te noemen “ZZP’ers”) die staan ingeschreven op www.horecabaas.nl.

Definities

 • Project: tijdelijke horecawerkzaamheden bij een van de ingeschreven Opdrachtgevers op Horecabaas.nl.
 • ZZP’er: zelfstandige professional, ingeschreven op Horecabaas.nl.
 • Opdrachtgever: onderneming of organisatie, ingeschreven op Horecabaas.nl.
 • Overeenkomst van opdracht: de modelovereenkomst van opdracht die wordt gesloten tussen Opdrachtgever en ZZP’er voor de uitvoering van een Project.
 • Platform: de faciliteiten voor ZZP’ers en Opdrachtgevers op de website www.horecabaas.nl.
 • Gebruikersovereenkomst: de onderhavige overeenkomst welke betrekking heeft op het gebruik van het Platform door ZZP’er;
 • Profiel: de door ZZP’ers en Opdrachtgevers aan te maken persoonlijke pagina op het Platform.

Artikel 1. Dienstverlening Horecabaas.nl en gebruik Platform

1.1 Diensten

Horecabaas.nl biedt de volgende mogelijkheden op het Platform aan:

 • Het aanmaken van een Profiel door zowel ZZP’ers als Opdrachtgevers;
 • Het plaatsen van Projecten door Opdrachtgevers;
 • Het leggen van contact tussen Opdrachtgevers en ZZP’ers voor de uitvoering van een Project;
 • De complete facilitering van de uitvoering van een Project, waaronder het beschikbaar stellen van een overeenkomst, de goedkeuring van gewerkte uren, de facturatie van gewerkte uren en de voorfinanciering door middel van factoring van de te verzenden facturen.

  1.2 Gebruik Platform

  Horecabaas.nl biedt ZZP’er de mogelijkheid het Platform te gebruiken en hierop een Profiel aan te maken. De inhoud van het Profiel welke door ZZP’er op het Platform wordt geplaatst valt niet onder de verantwoordelijkheid van Horecabaas.nl. Horecabaas.nl is gerechtigd om de inhoud daarvan te wijzigen en/of aan te passen ten behoeve van de juistheid of volledigheid ten goede komt.

Artikel 2. Zelfstandigheid ZZP’er

ZZP’er is verantwoordelijk voor diens inschrijving bij de Kamer van Koophandel en het aanvragen van een BTW-nummer bij de Belastingdienst. Horecabaas.nl zal uitsluitend faciliteren in de totstandkoming van een Overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en ZZP’er. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling een arbeidsovereenkomst tot stand te laten komen tussen ZZP’er en Horecabaas.nl en/of Opdrachtgever. Vanwege de zelfstandigheid van ZZP’er kan via Horecabaas.nl per Opdrachtgever op jaarbasis maximaal 660 uren gewerkt worden.

Artikel 3. Overeenkomst van opdracht

Horecabaas.nl stelt een modelovereenkomst van opdracht beschikbaar voor de uitvoering van een Project beschikbaar. Dit betreft een Overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en ZZP’er. Horecabaas.nl is uitdrukkelijk geen partij bij deze Overeenkomst van opdracht. Het staat ZZP’er vrij de inhoud van de Overeenkomst van opdracht te wijzigen. Horecabaas.nl wijst ZZP’er daarbij echter wel op de mogelijke risico’s op grond van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) die een wijziging van de modelovereenkomst voor Opdrachtgever en ZZP’er met zich mee kan brengen. Horecabaas.nl kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor eventuele schade als gevolg van aangebrachte wijzigingen in de modelovereenkomst.

Artikel 4. Facturering en factoring

4.1 Facturering

ZZP’er dient wekelijks de gewerkte uren op te geven middels de daarvoor bestemde tool op het Platform. Opdrachtgever dient de opgegeven uren binnen 7 dagen te accorderen. Na accordering van de gewerkte uren door Opdrachtgever zal middels het Platform uit naam van ZZP’er automatisch een factuur aan Opdrachtgever verzonden worden. ZZP’er machtigt Horecabaas.nl voor het via het Platform verzenden van de facturen uit naam van ZZP’er.

4.2 Factoring

Gelijktijdig met de verzending van de onder artikel 4.1 genoemde factuur draagt ZZP’er de factuur middels cessie over aan de factormaatschappij HB Diensten B.V. te Goes. De afspraken omtrent de overdracht van de facturen van ZZP’er worden vastgelegd in een separate factoringovereenkomst tussen ZZP’er en HB Diensten BV.

Artikel 5. Vergoeding diensten Horecabaas.nl

5.1 Vergoeding

Voor iedere tussen ZZP’er en Opdrachtgever via het Platform gesloten Overeenkomst van opdracht, is ZZP’er een vergoeding van € 0,50 exclusief BTW per gewerkt uur aan Horecabaas.nl verschuldigd. Deze vergoeding is verschuldigd voor het gebruik van de diensten van het Platform zoals genoemd onder artikel 1.1.

5.2 Facturering en betaling

Horecabaas.nl zal wekelijks aan ZZP’er een factuur verzenden voor het aantal in die betreffende week bij Opdrachtgever gewerkte uren, vermenigvuldigd met de in artikel 5.1 genoemde vergoeding. ZZP’er machtigt HB Diensten B.V. tot inhouding van de door Horecabaas.nl te verzenden facturen op de uitbetaling van de door ZZP’er aan Opdrachtgever te verzenden facturen. ZZP’er machtigt voorts HB Diensten B.V. tot uitbetaling van de factuur van Horecabaas.nl aan Horecabaas.nl.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Horecabaas.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor:

 • de verplichtingen van ZZP’er voortvloeiende uit de Belastingwetgeving, zoals onder meer het doen van aangiften Inkomstenbelasting en Omzetbelasting;
 • enigerlei schade voortvloeiende uit de uitvoering van de Overeenkomst van opdracht;
 • enigerlei schade of kosten ontstaan uit het wijzigen, niet vervullen, verwijderen of annuleren van een Project;
 • betalingen betrekking hebbende op de uitvoering van de Overeenkomst van opdracht;
 • de juistheid van de door ZZP’er en Opdrachtgever geplaatste informatie op het Platform.

Artikel 7. Beëindiging gebruik Platform

Zowel Horecabaas.nl als ZZP’er hebben te allen tijde het recht het Profiel van ZZP’er op het Platform te verwijderen en deze Gebruikersovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder opgaaf van reden en zonder dat de ander aansprakelijk kan worden gesteld voor de eventuele dientengevolge geleden schade.

Artikel 8. Recht- en forumkeuze

Op deze Gebruikersovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze Gebruikersovereenkomst kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg, aanhangig gemaakt worden.